กระทรวงพลังงาน ร่วมส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย | Truck.in.th

กระทรวงพลังงาน ร่วมส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย

project-e-car-for-thailand

นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน (ที่ 4 จากขวา) เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น “โครงการศึกษาการเตรียมความพร้อมรองรับการใช้งานยานพาหนะไฟฟ้าในอนาคตสำหรับประเทศไทย” โดยมี ผศ.ดร.ยศพงษ์ ลออนวล อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย

ทั้งนี้ การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยตามข้อเสนอของสภาปฏิรูปแห่งชาติ ที่เสนอให้มีการกำหนดมาตรการส่งเสริมทั้งด้านวิจัยและพัฒนา มาตรการด้านภาษี รวมถึงการพิจารณากฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมเพื่อเพิ่มทางเลือกการใช้พลังงานของประเทศ และเป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อม

Leave A Reply

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial